แพ็กเกจทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ 6 วัน 5 คืน

Turkey

ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ลักษณะการท่องเที่ยว: Seasonal Tours, Religious tourism, Adventure tours, Cultural Tourism, Nature tour, Architecture tours

ไฮไลท์

 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (โรงแรมที่พัก 5 คืน + มื้ออาหาร 16 มื้อ + รถนำเที่ยว Privates Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่น ชำนาญเส้นทางให้การดูแลตลอดทริป)
 • พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง // ปราสาทอุชิซาร์ ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของคัปปาโดเกียอันสวยงามได้บนนี้
 • เที่ยวชมปามุกคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
 • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • สุเหร่าเซนต์ โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้ตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป

สรุปการเดินทาง

วันที่ โรงแรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 Exedra Cave Hotel (5 ดาว)
2 Exedra Cave Hotel (5 ดาว)
3 Adempira Hotel (5 ดาว)
4 Golden Tulip Bayrampasa Hotel (5 ดาว)
5 Golden Tulip Bayrampasa Hotel (5 ดาว)
6 Golden Tulip Bayrampasa Hotel (5 ดาว)

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่ 1: กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – นครใต้ดิน – ปราสาทอุชิซาร์
  เช้า

  คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก

  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว จากนั้นเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่ เมืองคัปปาโดเกีย

  ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองคัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  เดินทางถึง สนามบินเมืองคัปปาโดเกีย พบกับไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ให้การต้อนรับท่าน

  เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

  เดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ซึ่งสาเหตุแท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจุบันยังสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน)

  แวะที่ ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้รับการตั้งชื่อตามก้อนหินใหญ่ในบริเวณศูนย์กลางของเมือง ซึ่งได้เคยถูกใช้เป็นปราสาท ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ง หินพิเศษก้อนนี้เป็นจุดสูงสุดของพื้นที่ ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของคัปปาโดเกียอันสวยงามได้บนนี้

  เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Exedra Cave Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 2: เมืองคัปปาโดเกีย – หมู่บ้านโบราณชาวูชิน – หุบเขานกพิราบ – โรงงานทอพรม – โรงงานอัญมณี – Red Valley – Devrent Valley – หมู่บ้านอวานอส
  เช้า

  ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 250 USD ต่อท่าน สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน)

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม หมู่บ้านโบราณชาวูชิน (Cavusin) เพื่อชมสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ โบสถ์ที่นี่มีทิวทัศน์มองเห็นมุมกว้างของหมู่บ้าน ในโบสถ์ยังมีภาพเขียนมีอายุตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 5 ซึ่งถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่สุดในภูมิภาคนี้

  แวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิวหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ ได้ในระยะไกล

  นำท่านแวะชม โรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำชม Red Valley ที่มีภูมิทัศน์ที่น่าสนใจซึ่งเต็มไปด้วยหินสีชมพูอมแดง ปล่องไฟนางฟ้า และทิวทัศน์อันตระการตา ซึ่งเป็นหุบเขาคู่กันได้รับการยอมรับว่าเป็นเส้นทางเดินที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในคัปปาโดเกีย

  นำชมจุดชมวิว Devrent Valley เป็นวิวที่ดีที่สุดของคัปปาโดเกียซึ่งสามารถมองเห็น ปล่องไฟ นางฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้

  เดินทางสู่ หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา และงานเซรามิก อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น้ำไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ำตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนำดินจากแม่น้ำมาปั้นใช้เป็นอุปกรณ์และเครื่องใช้ ท่านสามารถชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกียได้ที่นี่

  เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Exedra Cave Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 3: เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่
  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี

  ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูปกับ คาราวานสไลน์ ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน

  เข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือสำนักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม 

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) คำว่า “ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก 

  เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Adempira Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 4: ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – สนามบินอิชเมียร์ – อิสตันบูล
  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ 

  เดินทางสู่ เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เป็นท่าเรือที่สำคัญที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี เป็นเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองและมั่งคั่งที่สุดในเเถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

  จากนั้นเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (The Virgin Mary’s House) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระแม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิ้นพระชนม์ลง ณ สถานที่แห่งนี้

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ เพื่อเดินทางสู่ อิสตันบูล

  …… น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน .............

  …… น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล

  เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 5: อิสตันบูล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – แกรนด์บาร์ซาร์
  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม โรงงานผลิตเครื่องหนัง ตุรกีเป็นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดิบให้กับแบรนด์ไฮเอนด์ทางฝั่งยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

  เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้

  ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส

  เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร 

  นำท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์บาร์ซาร์ (Grand Bazzar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ

  เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Golden Tulip Bayrampasa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 6: อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – สนามบิน
  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ เข้ากับทะเลมาร์มาร่า ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย 

  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เข้าชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์ดังมากมาย

  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

เงื่อนไข

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษอำนวนความสะดวก 1 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ 5 คืน หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป–กลับ (กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ) / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (อิสตันบูล-คัปปาโดเกีย-สนามบินอิชเมียร์-อิสตันบูล) / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าขึ้น Hot Air Balloon Tour และประกันการขึ้นบอลลูน
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 3 USD x 6 วัน = 18 USD/ท่าน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD x 6 วัน = 30 USD/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอีสเตอร์
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาเริ่มต้น

THB35,900

สอบถาม

มีคำถามเกี่ยวกับแพคเกจนี้

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทีมงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ

โทรหาเรา

02 235 0557

ส่งอีเมลถึงเรา

tour@expressinter.com